İnovasyonStratejisi

“Sektörümüz hızla değişirken şirketimizin mevcut işlerini geliştirirken, gelecekteki inovasyon stratejisini de belirlememiz gerekiyor.”

İnovasyon Hazırlık Değerlendirmesi

Core Strateji tarafından geliştirilen Girişimcilik Olgunluk Endeksi, şirket içindeki girişimcilik ve inovasyon süreçlerinin baştan sona ölçümlenerek şirketin inovasyona hazırlık derecesini tespit edilmesini sağlar. Elde edilen sonuçlar kurumunuzun bulunduğu endüstri ve Türkiye geneli ile karşılaştırmalı analiz yapılmasına olanak tanır.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi ile şirket üst yönetiminin vizyon ve yetkisi, şirket içindeki girişimcilik kültürü, orta kademe yöneticilerin katkısı, şirket çalışanlarının etkinliği, inovasyonu destekleyen operasyon süreçleri ve şirketin etrafındaki ekosistemin gelişmişliği gibi toplamda 6 kritik boyutta mevcut durum analizinin yapılması sağlanır.

Analiz sonucunda ortaya çıkan ölçek, şirketin inovasyon altyapısı (vizyon, strateji, inovasyon aktiviteleri, ayrılan kaynaklar), hangi alanlarda inovasyon yapıldığı (ürün/hizmet, süreç, müşteri, mecra), inovasyon için geliştirilen işbirliği süreçleri ve kurumiçi girişimcilik süreçlerine (Fikir Hunisi-Horizon 1, 2, 3, inovasyon süreci, teşvik ve ödüller) dair kurumunuzun röntgeni çeker. Ölçekte ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek şirketinizin mevcut durum analizi, geliştirmeye açık alanlar ve şirketin girişimci kuruma dönüşümü için aksiyon alınması gereken noktalar endüstri ve ülke geneliyle karşılaştırma şekilde detaylı bir rapor halinde sunulur.

İnovasyon Stratejisi

İnovasyon Stratejisi tasarımı şirket içinde yeni iş geliştirme süreçleri için alt yapı oluşturma, şirket içi ve şirket dışı yatırımlar için bir çerçeve sunma, işbirlikleri geliştirmek için bir strateji ve destekleyici bir ekosistem oluşturma planı sağlar.

İnovasyon Stratejisi oluşturma süreci birkaç adımdan oluşmakta olup belirli aralıkla şirketin üst ve orta düzey yönetici katılacağı kısa çalışmalar ile gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sırasında inovasyon alanında kurumun büyüme vizyonunun belirlenmesi sağlanırken, geleceğin getirebileceği değişiklikler ve fırsatlar üzerinde tartışılmakta ve kurumun durmak istediği, kendini konumlandırmak istediği olası yerler belirlenir. Bu doğrultuda oluşturulan detaylı inovasyon haritası ve belirlenen odak alanlarından seçilen alan üzerine inovasyon yöntemleri ve işbirliği seçenekleri tespit edilir.

Çalıştay süresince elde edilen çıktılar, inovasyon uygulamaları için temel oluşturur ve aksiyon planına yön verecek şekilde rapor haline getirilir. Raporda kurumun bugünkü öz yetkinlikleri (mevcut iş modeli) ve gelecekte gerekli olacak yetkinliklerinin neler olduğu , odaklanılmasına karar verilen hedef konum detayları, hedef konum iş modeli ve hedef konuma erişim için ihtiyaç duyulan gelişim alanları paylaşılır.

Son olarak, geliştirilen büyüme stratejisi raporu ve uygulama planı Core Strateji tarafından kurum yönetimine sunulur.